Customer Service Engineer

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปฏิบัติงานให้ตรงตามแผน และมาตรฐานการให้บริการขององค์กร -สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหรือปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบให้กับลูกค้าและหน่วยงาน
 • รักงานบริการ และสามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ (onsite)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Windows Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft 365
 • มีประสบการณ์ในด้าน Virtualization Techonologies (Hyper-V, VMWare & Nutanix)
 • มีประสบการณ์รู้ Hardware: Enterprise Server, Storage
 • มีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้งได้
 • ขับรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์ได้และมีใบขับขี่

 

System Engineer

รายละเอียดงาน

 • Onsite/Implement /Corrective & Preventive maintenance service to customer for Server, Storage, OS (Unix)
 • Onsite/Implement /Corrective & Preventive maintenance service to customer for Server, Storage, OS (Database)
 • Troubleshooting and problem solving
 • Provide consulting to serve the customer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Age 23-35 years old.
 • Bachelor’s degree in computer engineering, computer technology, computer science, or related fields
 • 0 - 5 years of work experience in Server, Storage, or Networking Hardware/OS/Database maintenance.
 • Moderate skills in Computer hardware and UNIX OS (Solaris, AIX, LINUX)
 • Moderate skills in Database are preferred.
 • Good skill in analyzing and problem-solving with service minded.
 • Ability to work as teamwork
 • Motivate to process self-study new technology
 • Be able to travel outside of Bangkok
 • Be able to work overtime

 

Cyber Security Engineer

รายละเอียดงาน

 • Manage, Monitoring, and Maintain Security solutions (Firewall, IDS, IPS, Endpoint, SIEM, VA Scan, etc.,) remotely and on-site.
 • Maintain Information Security System Document
 • Provide Information Security Awareness Training to staff.
 • Proactively Report, Resolve, and Remediation of any Information Security incident or violation.
 • Work as part of service support 24x7 and extend to support after office hours when assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelor’s degree in computer Engineer, IT, or any related fields (Fresh graduates are welcomed)
 • Understanding of IT systems, Security systems, Network basic knowledge, Windows knowledge, etc.
 • Familiarity with cyber security threats, defenses, motivations, and techniques.
 • Experience or working knowledge of Security Best Practices with security products from leading security vendors.
 • Proactive with Service mind person
 • Experienced in Service operation and support will be an advantage

 

IT Support.

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาและการบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท
 • วิเคราะห์และจำแนกปัญหาและการบริการต่างๆ รวมถึงประสานงานไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาและการบริการต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง ให้คำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัทฯ ตามนโยบายมาตรฐานต่างๆ และกฏระเบียบของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและการบริการต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการหรือแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก
 • สามารถดูแลระบบ mail Office 365 และมีความเข้าใจในระบบ Active Directory, Network และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้าน IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • เงินเดือน เจรจาต่อรอง ตามความสามารถ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีใจรักบริการ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ปานกลาง

 

 Solution Consult (Application)

รายละเอียดงาน

 • Business Process:  Supply chain, Manufacturing, Inventory, Logistics, E-commerce.
 • IT Application Development (Agile-SDLC), System Analysis, Database Design, Project Management
 • Application : ERP (SAP, Ms.Dynamit CS, Oracle Business, Odoo, BI, Database Oracle,MS.SQL, My SQL, Postgres, API, Microservice)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้าน IT, BA, IT-Developer Programmer, Data Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • เงินเดือน เจรจาต่อรอง ตามความสามารถ

 

Sales Representative (Account Manager)

 หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการดูแลคู่ค้า
 • มีส่วนร่วมในการทำการตลาดเพื่อช่วยในการผลักดันยอดขายของบริษัท
 • ปฏิบัติตาม Standard Process ขององค์กร
 • จัดทำแผนงานรองรับเป้าการขาย
 • ค้นหาลูกค้า ติดต่อ นัดหมายเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • ติดต่อ นัดหมาย ลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอการขาย  Create งาน Project IT  เสนอราคา จัดทำ Proposal  ติดตามผล และปิดการขาย
 • รับผิดชอบในกระบวนการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การซื้อซ้ำจากลูกค้า
 • รับผิดชอบในการติดตามด้านรายรับจากการขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย
 • บันทึกข้อมูลลูกค้า และรายงานผลการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี –  35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายหรืองาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และมีอัธยาศัยดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องค์กรและเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้

 

 

สนใจสมัครงาน โปรดติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเบญจวรรณ หรือ คุณเสาวนีย์

โทรศัพท์       :     +66 (0) 2 018 1818     ต่อ 5101