ร่วมงานกับเรา (Join Us)

1. ตำแหน่ง General Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
 • ดูแลรับผิดชอบด้านผลประกอบการของฝ่ายบริการด้านเทคนิคและฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดขึ้น

 คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิชาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติที่ดี

 

 

2. ตำแหน่ง Sales Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน รับผิดชอบ บริหารแผนงาน และเป้าหมายการขาย (Sales target)  ของทีมขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น
 • รับผิดชอบ ตรวจสอบ ปรับปรุงและอนุมัติรายการขายต่างๆของทีมงาน (Quotation Approval)
 • รับผิดชอบ ตรวจสอบและอนุมัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของทีมงาน (Expense Approval)
 • หาช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อสงเสริมการขายให้ได้ตามเป้า
 • ติดตามและช่วยเหลือทีมงานขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปี – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

3. ตำแหน่ง Project Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามการบริหารโครงการ (Project Management) ในโครงการของหน่วยงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • สนับสนุนงานในการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามองค์กรที่กำหนด
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานและองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของทีมงานตามโครงสร้างขององค์กร
 • ร่วมทำการจัดเตรียมแผนงานของโครงการเพื่อนำเสนอและติดตั้งให้แก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบงานด้าน Project management ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชายหรือหญิง
 • อายุ 35 ปี – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น, มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องค์กรและเพื่อนร่วมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการด้าน IT ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 - 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนงาน
 • มีประสบการณ์การบริหารโครงการ

 

สนใจสมัครงาน โปรดติดต่อ

คุณศุภมาศ ทองม่วง - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์       :     +66 (0) 2 018 1818     ต่อ 5101
มือถือ :     +66 (0) 9 5371 7894
อีเมล :     supphamas@ctc.co.th