บริการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (WE Lend)

บริการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

CTC ให้บริการให้เช่าระยะสั้น และ บริการให้เช่าระยะยาว เรามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ไว้บริการ