นโยบายคุณภาพ
Quality Policy

ความสะดวกในการติดต่อและประสานงานได้ทุกเวลา ด้วยช่องทางที่หลากหลาย(Quality of Process)

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ (Quality of Tools & Material) และกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน (Quality of Process)

ส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการ ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Quality of Process)

ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ (Quality of People) ตามแนวทาง 3G-E-P